Dërgoni Albumit Tuaj!

Dërgoni albumin tuaj me WeTransfer në emailin: info@ejalbum.com

Mesazhi duhet te permbaje:

Emri Fotografit:
Emrat e Çiftit:
Data e martesës:
Tipi i Albumit:
Përmasa:
Lloji i kopertinës:
Numër telefoni:

*Mesazhin më lart kopjojeni dhe plotësojeni në WeTransfer.
Sapo të marrim emailin, do ju kontaktojmë brenda 24 orëve.
Ju Faleminderit