Dërgoni Albumit Tuaj!

Dërgoni albumin tuaj me WeTransfer në emailin: info@ejalbum.com

Mesazhi duhet te permbaje:

Emri i Klientit:
Emri i Çiftit:
Data e martesës:
Albumi:
Përmasa:
Lloji i kopertinës:
Numër telefoni:

*Mesazhin më lart kopjojeni dhe plotësojeni në WeTransfer.
Sapo ne të marrim emailin tuaj, do tju kontaktojmë brenda 24 orëve.
Ju Faleminderit.