Klientët tanë janë të gjithë që punojnë me evente, art dhe fotografi. Ne i drejtohemi gjithashtu edhe institucioneve publike dhe private, muzeve dhe galerive të artit, universiteteve, ambasadave, shoqatave, dyqaneve të fotografisë, agjensive të eventeve dhe atyre të modeleve, agjensive të komunikimit dhe atyre të marrëdhënieve me publikun, etj.